Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 17:15

15Bo abhɛn bárɔ́ŋɔ́ nɛ Pɔ̌l, barɔk nɛ yi kpát bágháka Atɛns. Pɔ̌l aghati yɛ bhɔ mpok anɛ bápɛ̀tnsɛm bɛ́ mángátí Sáilas nɛ Tímɔti bɛ mánjáŋ mbi mántɛmɛri yi ayak amɛm ɛtɔk Átɛns.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index