Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 17:16

Ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́fákárí nɛ Pɔ̌l ɛtɔk Atɛns

16Ɛnɛ́ Pɔ̌l ánòŋ Tímɔti nɛ Sáilas ɛtɔk Atɛns, ntɨ nɛ́ré sɔŋɔri yi amɛm bɛghɔ bɛ́ ɛtɔk ɛ́jwí nɛ bɛbhó njɔ ɛnɛ bo básɔt mbɔ bɔmandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index