Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 17:17

17Ɛ́kʉ́ are rɔŋ ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí bo Israɛl yɛ̌ntɨkɨ nywɔp ankɛm nɔkɔ ɛpʉ́ítí nɛ bhɔ nɛ bǒ Grik abhɛn mánóko nyaka Mandɛm nkwɔ. Ǎrɔŋ nyaka nkwɔ nɛfísiɛ yɛ̌ntɨkɨ nywɔp ankʉ nɔkɔ ɛnyumɔ́t nɛ bo abhɛn bátwɔ̀ árɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index