Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 17:18

18Bǒfú bábhak abhɛn bátɔ̀ŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́kɔ̀ ndɔ́ŋ ámɔ́t nɛ bakoŋo Ɛpikurɔs nɛ bɔ Stɔik, Bɔ́ nkwɔ́ bákɛ̀m nyaka ɛpʉ́ítí nɛ yi. Pɔ̌l ǎghàti nyaka bho mɛnyɨŋ ɛ̌ti Yesu andɛmɛ nɔkɔ bɛ́ chɔŋ bawú mámpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. Ɛ́kʉ́ mbɔk ɛyap báré way Pɔ̌l mandɛmɛ nɔkɔ bɛ́, “Ɛchɨŋtǐ ɛnyɨŋ ɛnɛ nkwɔ́ ǎrɛ̀m nɔ́ mbɔŋ yi?” Báchák bɛ, “Ɛ́chí mbɔ bɛ yi ǎghàti bho chí ɛ̌ti bɔmandɛm abhɛn sɛ́bhɨ́kɨ́ rɨŋɨ fá ɛtɔk ɛnɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index