Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 17:19

19Básɔt Pɔ̌l barɔk Ariyopagɔs, nɛbhʉɛt anɛ bǒbatí báchɛ̀m nɔkɔ nyaka, bárɛ́m ntá yi bɛ, “Sɛ́kɔŋ bɛ́rɨŋɨ ɛ̌ti mɛnyɨŋ bɛkɔ ɛbhɛ́n ɔ́tɔ̀ŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index