Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 17:2

2Pɔ̌l arɔk achwe amɛm ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí ɛyɔ. Yɛ̌ntɨkɨ ɛbhak yí árɔ́ŋɔ́, ɛnyu ɛyɔ kɛ yí ákʉ̀ nyaka. Ndǔ bɔsɔnde barat are fyɛ́ mbok nɛ bhɔ ndu bɛkʉ bɔ mámbɔŋ nɛjwǐmɛm ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi amɛm Ɛkáti Mandɛm,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index