Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 17:21

21Báre rɛm ɛnyu ɛyɔ mbɔnyunɛ bo Atɛns nɛ mankɔ mankɛm abhɛn báchí arɛ́ bákɔŋ nyaka bɛ́chɔ́kɔ bɛghok nɛ bɛ́fyɛ mbok ɛ̌ti barak akɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index