Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 17:22

22Pɔ̌l afate yɛ ate nɛ́ntɨ́ bǒ ɛchɛmɛ́ Areopagɔs yɔ abho bɛ́rɛm bɛ, “Bǒ Atɛns, ngɔ bɛ́ bǎfyɛ́ ntí ndǔ baraká bɔmandɛm tontó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index