Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 17:27

27Mandɛm akʉ ɛnyu yɔ bɛ́ bɔ́ mánjáŋ yi nɛ ndu báyàŋ yi mbɔ mmǔ anɛ ámɔ̀ nɛ amɔ́ bɛyaŋ ɛnyɨŋ amɛm ɛjuri, mánkwáy bɛrɨŋɨ yi. Kɛ sayri sayri, Mandɛm abhɨ́kɨ́ sap nɛkɔ nɛ yɛ̌ mmu ywɛsɛ amɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index