Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 17:28

28Ɛ́chi nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ mmǔ ywɛka amɔt árɛ́mɛ́ nyaka bɛ, ‘Nɛpɛ́m ɛnɛsɛ́ nɛ́fù chi ntá yi, nɛ yí kɛ áchyɛ́ bhɛsɛ́ bɛtaŋ sɛ́kɔ̀, nɛ yí kɛ ákʉ́ bɛ sɛmbɔŋ nɛpɛ́m.’ Ɛ́chí mbɔ ɛnyǔ mbɔk batɛmɛ́ bakay bhɛka bárɛ́mɛ́ bɛ, ‘Bɛsɛ́ nkwɔ́ sɛ́chí bɔ̌ abhɛn Mandɛm.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index