Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 17:3

3nɛ anɛnɛ nɔkɔ nɛ antɔŋ nɔkɔ bɛ Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, abhɔ̌ŋ nyaka bɛghɔ ɛsɔŋɔri nɛ angú, kɛ ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. Pɔ̌l are ghati bhɔ́ bɛ, “Yesu mmu nchí ghati bhe mɛnyɨŋ ɛ̌ti yi kɛ áchí Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index