Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 17:31

31mbɔnyunɛ abhʉ́rɛ́ nywɔp ɛnɛn yi átàŋ bǒ mankɛm ɛnyu ɛnɛ ɛchi chak. Anáŋ ayap mmu anɛ átàŋ manyé yɔ, nɛ atɔ́ŋ ɛrɨŋ bɛkʉ bǒ mmɨk mankɛm mándɨ́ŋɨ́ mmu wu, ndu ákʉ́ yi ápɛ́rɛ́nsɛm ndǔ nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index