Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 17:32

32Mpok bághoko ndu Pɔ̌l árɛ̀mɛ ɛ̌ti nɛpɛrɛ́nsɛm ndǔ nɛpɛ́m, mbɔk ɛyap bare yɔkɔ yi, kɛ bachak barɛm bɛ, “Sɛ́kɔŋ bɛ ɔ́mpɛt ɔ́mfʉɛ́t ɔngati bhɛsɛ ɛ̌ti nɛpɛrɛ́nsɛm ndǔ nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index