Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 17:4

4Mbɔk ɛyap mánóko, báchɛ́m mmʉɛt nɛ Pɔ̌l. Bɛyǎ bǒ Grik abhɛn mánɨ̀kmʉɛt ntá Mandɛm bo Israɛl nɛ bɛyǎ manɛ́m baghɔrɛ́ ɛtɔk ɛyɔ mánóko nkwɔ, báchɛ́m mmʉɛt nɛ bɔPɔ̌l mbɔ bakoŋo Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index