Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 17:5

5Kɛ mbɔk bo Israɛl bábhɔŋ mpabhamɨ́k nɛ bɔPɔ̌l. Manyokoti bo abhɛn bághabhɛ ghap nɛ bákʉ bo mángʉ́ɛ́p ɛbyɔk ɛtɔk. Bárɔ́k bádákáti babhǐnywɔp báchwe amɛm ɛkɛt ɛnɛ mmu anɛ áká nnyɛ́n bɛ Jáson ndu bɛyaŋ Pɔ̌l nɛ Sáilas bɛ mánsɔt bhɔ mandɔk ndǔ nchɛmti bo abhɛn bachi nɛfí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index