Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 17:7

7nɛ Jáson asɔt bɔ́ afyɛ́ anywɔ́p. Bɔ́ mankɛm bákʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bɛ́tɔ̀ŋ bɛ́ bápú bhʉɛrɛ bɛbhé mfɔ ngo anɛ Rom mándɛmɛ nɔkɔ bɛ Mfɔ achák áchí anɛ aka nnyɛ́n bɛ Yesu.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index