Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 17:9

9Bákʉ Jáson nɛ bǒnkwɔ bhɔ bághɔ́kɔ nkáp ndu bɛtɔŋ bɛ bápú pɛrɛ chyɛ ɛsɔŋɔri. Bárɔ́ yɛ bɔ́ mandɔk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index