Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 18:1

Pɔ̌l aghati Mbok Ndɨ́ndɨ́ amɛm ɛtɔk Kɔrint

1Pɔ̌l afa Atɛns arɔk ɛtɔk Kɔrint.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index