Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 18:10

10Nchí nɛ wɔ nɛ yɛ̌ mmu apú kway bɛkʉ wɔ ɛnyɨŋ. Bɛyǎ bo bachi ɛtɔk ɛnɛ abhɛn babhak chɔŋ bǒbha.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index