Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 18:11

11Pɔ̌l arɔk yɛ ambɨ bɛ́chɔ́kɔ ɛtɔk ɛyɔ ndu mmíɛ́ nɛ bataŋ átándát, antɔŋ nɔkɔ Ɛyɔŋ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index