Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 18:12

12Bǒ Rom bákʉ́ nɔ́kɔ́ Galío gɔ́bhanɔ atú Gris, bo Israɛl abhɛn bachi arɛ bágwɔ́t nnɛt nɛ bákɛ́m Pɔ̌l bárɔk ndu acha manyɛ́ nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index