Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 18:13

13Arɛ́, bágháti Galío bɛ, “Mmǔnɛ ánù bɛkʉ bo mánchyɛ́ nɔ́kɔ́ Mandɛm kɛnókó ɛnyu ɛnɛ́ ɛbhé yɛsɛ́ ɛ́pú yaŋ mmu ankʉ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index