Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 18:15

15Kɛ tɛ̌ndu ndak anɛ achi chi ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn bo bárɛ̀m nɛ manyɛ́n bo nɛ bɛbhé ɛbhɛka, be babhɔŋ mǎndɨ́ŋɨ́ ɛnyǔ bátàŋ wu. Mpú kwáy bɛtáŋ ayɔ barak.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index