Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 18:16

16Galío árɛ́m nɔ́kɔ́ nɔ, abók bhɔ́ bɛ mámfú amɛm acha manyé.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index