Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 18:17

17Bafu nɔkɔ, bakɛm Sɔstɛ́nes mmu anɛ achi nyaka mǔnti ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛyɔ bádɛ́n nɛfí acha manyé. Yɛ̌ nɔ, Galío akɛ fyɛ́ ntí arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index