Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 18:18

Pɔ̌l afú Kɔrint arɔk Antiɔk

18Pɔ̌l apɛt atat nɛ bǒnkwɔ Yesu abhɛn Kɔrint ndǔ bɛyǎ manywɔp. Arɔ yɛ bhɔ, asɔt achwǐnyɛ́n arɔk atú Síria nɛ Prisíla nɛ Akwíla. Báchwɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ ɛtɔk Kɛnkreya, Pɔ̌l amu ntí bɛtɔŋ bɛ ǎbhʉ́rɛ́ bariɛp amɛn yi afyɛ́ bɛsí Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index