Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 18:19

19Báchwé achwi bárɔk Ɛ́fɛsɔs. Pɔ̌l arɔ Prisíla nɛ Akwíla angɔkɔnyɛ́n arɔk achwe amɛm ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt, are kɛ́m ɛpʉ́ítí nɛ bo Israɛl.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index