Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 18:2

2Atɛmɛri mmu Israɛl amɔt arɛ́ anɛ aka nnyɛ́n bɛ Akwíla, mmǔ atú Pɔ́ntɔs. Ɛbhɨkɨre tat nyaka, ɛnɛ́ Akwíla nɛ ngɔrɛ́ ywi Prisíla bárɔ́ ɛtɔk Ítali mbɔnyunɛ Klaudiɔs Mfɔ Rom, achyɛ nyaka ɛyɔŋ bɛ́ bo Ju mankɛm mámfá Rom. Pɔ̌l arɔk bɛghɔ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index