Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 18:21

21Pɔ̌l arɛm chi bɛ, “Mbák chí nkaysi Mandɛm chɔŋ mpɛtnsɛm fá ntá yɛka.” Arɛm nɔkɔ nɔ, arɔ bhɔ achwe áchwí bare rɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index