Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 18:23

23Átát nɔ́kɔ́ arɛ́ mpǎy manywɔp, afa are kɔ bɛtɔk nɛ bɛtɔk atú Galéshia nɛ Fríjia, amfyɛ nɔkɔ bakoŋo Yesu mankɛm ntɨ ndǔ nɛsɨkɨ́ntɨ ɛnap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index