Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 18:24

Apólos atɔ́ŋ Ɛyɔŋ Mandɛm ɛtɔk Ɛ́fɛsɔs nɛ ɛtɔk Kɔrint

24Mmu Israɛl amɔt anɛ áká nnyɛ́n bɛ Apólos atwɔ́ Ɛ́fɛsɔs. Ɛtɔk nɛbhe ɛyi ɛ́bhák Aleksándriya. Yi achí nyaka mmu anɛ árɨ́ŋɨ́ bɛrɛm kɛpɨ nɛ arɨŋɨ Ɛyɔŋ Mandɛm sayri.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index