Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 18:25

25Mánaŋ bátɔŋ nyaka yí mbi Yesu Acha nɛ ághàti nyaka bo mɛnyɨŋ abhɛn bɛ́dù yi antɨ bɛghati bo ɛ̌ti Yesu nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyu bɔ bɛchi. Kɛ arɨŋɨ chí nɛjwiti ɛnɛn Jɔ̌n atɔŋɔ bo.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index