Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 18:26

26Amɛm ɛtɔk Ɛ́fɛsɔs, Apólos abho bɛ́gháti bo mɛnyɨŋ ɛ̌ti Yesu amɛm ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt kɛbhɔ́ŋ bɛcháy. Prisíla nɛ Akwíla bághókó nɔ́kɔ́ Ɛyɔŋ Mandɛm ɛnɛ yi ághàti bho ɛ̌ti Yesu, básɔ́t yí ɛkɛt ɛyap, mánáŋa batɔŋ yi mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́yɨ́ŋɨ́ mbi Mandɛm nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ bɛchi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index