Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 18:27

27Apólos ákʉ ntɨ bɛ́rɔ́ŋ Akáiya. Bǒbati bakoŋo Yesu abhɛn Ɛ́fɛsɔs báfyɛ́ yi ntɨ nɛ básɨ́ŋ ɛkáti ntá bakoŋo Yesu abhɛn Akáiya bɛkʉ bɛ mánsyɛpti yi sayri. Aghaka nɔkɔ arɛ́, akwak tontó bo abhɛn Mandɛm atɔŋ bɔ bɛrɨ̌ndu nɛ mánóko.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index