Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 18:28

28Arɛ́, are kɛm ɛpʉ́ítí nɛ bo Israɛl bɛsí bo mankɛm. Adɛbhɛ nɔkɔ bɔ amɨk ndu ɛpʉ́ítí ɛyɔ nɛ are sɔt mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi amɛm Ɛkáti Mandɛm bɛtɔŋ kpoŋoroŋ bɛ Yesu kɛ achí Mpɛmɛ anɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index