Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 18:3

3Babhɔ̌ŋ nyaka awɔ́-bɛtɨk ámɔ́t nɛ Pɔ̌l, nɔ́ chí bɛtɨk bɛ́ghóko bɛ́tɛm nɛ ndɛn. Pɔ̌l achɔkɔ nɛ bhɔ mángoko nɔkɔ bɛ́tɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index