Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 18:4

4Pɔ̌l are rɔ́ŋ ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí bo Israɛl ndǔ yɛ̌ntɨkɨ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt ɛnap ankɛm nɔkɔ ɛpʉiti nɛ bhɔ nɛ anu nɔkɔ bɛ bo Israɛl nɛ abhɛn Grik mánóko mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ághàti bhɔ ɛ̌ti Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index