Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 18:5

5Mpok Sáilas nɛ Tímɔti báfú atú Masidónia báchwɔ́bhɛ́ Atɛns, Pɔ̌l arɔ bɛtɨk bɛghoko bɛ́tɛm arɔbhɛ kʉ chi bɛtɨk bɛghati bo Mbok Ndɨ́ndɨ́ ndu mpok nkɛm anɛ yi ábhɔ́ŋɔ́, anu nɔkɔ bɛkʉ bo Israɛl mángɔ́ kpoŋoroŋ bɛ Yesu kɛ achí Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index