Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 18:7

7Afa yɛ arɛ́, arɔk achɔkɔ ɛkɛt mmu amɔt anɛ aka nnyɛ́n bɛ Títiɔs Jɔ́stɔs. Jɔ́stɔs abhak mmǔ anɛ áchyɛ̀ Mandɛm kɛnókó. Ɛkɛrɛ yi ɛ́bhák kɛkwɔt nɛ ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí bo Israɛl.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index