Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 18:8

8Mmǔ amɔt abhak arɛ́ anɛ aka nnyɛ́n bɛ Kríspɔs. Abhak mǔnti ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt. Yi anoko Yesu Acha nɛ ɛfo ɛyi ɛnkɛm. Bɛyǎ bǒ Kɔrint bachak abhɛ́n bághòk nyaka mɛnyɨŋ ɛbhɛn Pɔ̌l árɛ̀m mánóko nkwɔ, nɛ bájwíti bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index