Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 18:9

9Bɛti mɛ́mɔt, Yesu Acha aghati Pɔ̌l ndǔ kɛnɔ́ amɨk anti fúú bɛ, “Ɔ́kɛ́ cháy. Dɔ́k ambɨ bɛ́gháti bo ɛ̌ti ya. Kɛ́chɔkɔ kpak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index