Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:1

Pɔ̌l aghati mbok Yesu ɛtɔk Ɛ́fɛsɔs

1Ɛnɛ́ Apólos áchí Kɔrint, Pɔ̌l are kɔ atú Esia. Akɔ kpát aghaka Ɛ́fɛsɔs. Atɛmɛri mpay bakoŋo Yesu arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index