Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:10

10Arɔk ambɨ bɛ́kʉ ɛnyuyɔ ndǔ mamiɛ́ ápay. Ɛ́kʉ bo mankɛm abhɛn báchí atú Esia, bághók Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu Acha, nɔ chi bo Israɛl nɛ abhɛn bápú bo Israɛl.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index