Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:11

Bǒ Séva báre yáŋ mbi bɛ́bhɔ́ŋ bɛtaŋ amfáy bɛfóŋó bɛbʉ́

11Ndǔ Pɔ̌l átɔ̀ŋ Ɛyɔŋ Mandɛm, Mandɛm achyɛ yí bɛtaŋ bɛ́kʉ mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛ́n bo bábhɨkɨre ghɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index