Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:12

12Ɛ́kʉ́ kpát bo babho bɛsɔt bɛbhɔ́kɔ́ ndɛn ɛbhɛn bɛ́tɛ́sɛ bɛsí nɛ nkú yi, mámbarɛ nɔkɔ amʉɛt bǒmame, nɛ bɔ́ mántaŋ nɔkɔ, nɛ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ mɛ́mfu nɔkɔ bo amʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index