Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:13

13Mpǎy bo Israɛl babhak arɛ abhɛn bákɔ̀ mánkʉ nɔkɔ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ mɛ́mfú mɛ́ndɔ́ bo abhɛn bɔ bɛsɔŋɔri. Báre mɔ bɛ́bok bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ ndu nnyɛ́n Yesu Acha nkwɔ́. Babho yɛ bɛrɛm ntá bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ, “Ndu nnyɛ́n Yesu mmu Pɔ̌l ághàti bo ɛ̌ti yi, fú ka yi amʉɛt.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index