Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:15

15Ɛwak ɛ́mɔ́t ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛghati bhɔ bɛ, “Ndɨ́ŋɨ́ Yesu, ndɨŋɨ Pɔ̌l, kɛ báchí ntɨkɨ bho?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index