Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:16

16Mmǔ anɛ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛsɔŋɔri yí akwɛ́n bɔ́ amʉɛt arakati ndɛn ɛyap nɛ aták bɔ́ mankɛm kpát bábʉɛ́ báfú bɛbho bɛwɔ nɛ bɛfʉɛt amʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index