Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:17

17Bo abhɛn báchi Ɛ́fɛsɔs mankɛm, bo Israɛl nɛ abhɛn bápú bo Israɛl bághókó nɔ́kɔ́ ndak anɛ́ áfákárí, bɛcháy bɛ́kɛ́m bɔ́ bábhó bɛchyɛ nnyɛ́n Yesu Acha kɛnókó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index