Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:19

19Bɛyǎ bǒ abhɛn bákʉ̀ baraká mandɛm nsé, bátwɔ́ nɛ bɛkátǐ-njɔ ɛbhap mɛnkɛm básɔ́ŋ bhɔ bɛsí bo mankɛm. Nɛ mbɔ báti nyaka bhɔ ti mbʉ bɛchyɛ nkáp anɛ aghaka bɛbhɔk silbha nka bɛsa bɛpay nsɛm byo (50.000).

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index